Chiến lược phát triển

27/06/2022 07:51:02

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực đào tạo, xây dựng các kế hoạch đào tạo nghề của trường trong từng năm, từng thời kỳ;
- Thực hiện đào tạo nghề dài hạn, đào tạo nghề ngắn hạn;
- Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;
- Thực hiện việc tuyển sinh, giáo dục và quản lý học sinh, phối hợp với gia đinh và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;
- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghiệp vào quá trình đào tạo nghề;
- Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên;
- Được quyền cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề và chứng nhận bồi dưỡng theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho dạy nghề;
- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật; Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học trong việc đào tạo và bồi dưỡng nghề.